logo
Main | Board | SET | SET50 | Gold | Oil
facebook page

ข้อมูลหุ้น CI

ข้อมูลพื้นฐานหุ้น CI

หลักทรัพย์: CI
บริษัท: Charn Issara Development Public Company Limited
เว็บไซท์: www.charnissara.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
ราคา: 1.56 PE Ratio: 0
BPS: 1.53 วันที่ขึ้น XD: 2017-05-05
Yield: 3.33% วันที่ปันผล: 2017-05-24

กราฟราคาหุ้น CI ย้อนหลัง

ข้อมูลหุ้น CI อัปเดทล่าสุดวันที่ 15/06/2018